De hulp aan kinderen met dyslexie valt ruwweg uiteen in twee onderdelen: ( http://www.steunpunttaalenrekenenvo.nl/sites/default/files/FAQ%20examenvoorbereiding.pdf)
– allerlei ondersteunende hulp voorafgaand aan examen; er zijn veel mogelijkheden
– soepeler omgaan met de normen (zie onderstaand stukje)
23. Mag de corrector bij het SE Nederlands en moderne vreemde talen bij leerlingen met dyslexie soepeler omgaan met de aftrek van punten gereserveerd voor spelling? De school bepaalt bij het SE zelf of en wanneer spelfouten worden meegerekend. De school moet dit vastleggen in het PTA en hierbij verwijzen naar het dyslexieprotocol van de school. Het is wel zo dat de gekozen spellingeisen voor alle leerlingen hetzelfde zijn. Hier kan voor leerlingen met dyslexie geen uitzondering voor gemaakt worden. De school kan leerlingen met dyslexie wel een ander voortraject aanbieden en/ of de toetsen in een andere vorm (verlenging, vergroting, met auditieve ondersteuning) aanbieden.
Van het grootste belang is altijd: heeftde school een soepele pmgang met spellingproblemen in het PTA vastgelegd onder verwijzing naar het dyslexieprotocol (daar staat precies in wat je met spellingfouten kunt doen)
Als men geen aparte regeling spelling voor Nederlands en een moderne vreemde taal (Engels) in het PTA heeft opgenomen of niet gekoppeld heeft aan het algehele dyslexiebeleid, dan kan ook niet soepeler omgegaan worden met de beoordeling / becijfering.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *