Ouders (en hulpverleners) van kinderen die thuiszitten, spreken zich al jaren in negatieve zin uit over het geweld dat wordt toegepast bij de dwang om deze (vaak angstige) kinderen naar school te krijgen conform de leerplichtwet. Zij menen dat er inmiddels zoveel incidenten hebben plaatsgevonden om vast te stellen dat deze zogeheten doorbraakmethodieken ernstige schade aan kinderen kunnen berokkenen. Tevens zijn zij van mening dat de beslissing en regievoering over deze doorbraakmethodieken niet behoort te liggen bij hulpverleners binnen de jeugdzorg of in het onderwijs, maar vrijwel in alle gevallen toebehoort aan de ouders. Indien ouders hiertoe niet in staat zijn, kan de steun van een hulpverlener worden ingeroepen of kan dwang slechts plaatshebben na een uitspraak van de kinderrechter.

In bijgaande petitie wordt tevens bepleit meer aandacht te schenken aan maatwerk in het onderwijs zodat er voor ieder kind – ook voor de thuiszitters – gelijke kansen ontstaan. Dit kan worden bevordert door van de Leerplicht een Leerrecht te maken.

Aanleiding

De aanleiding tot deze petitie vormt een recente podcast van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) waarin aandacht werd geschonken aan de toepassing van doorbraakmethodieken. In de podcast wordt een orthopedagoog geïnterviewd die vertelt hoe een achtjarige jongen door het verwijderen van een deur uit het toilet wordt gehaald waarin hij zich had opgesloten. Vervolgens wordt de jongen in zijn pyjama gillend en schreeuwend door de hulpverlener in de auto gezet en naar school gebracht. Drie dagen lang heeft het kind in de klas geschreeuwd “Ik kan het niet”, nog steeds gekleed in pyjama omdat hij zijn gewone kleren moest terugverdienen.

Deze podcast heeft in brede kring tot veel weerstand en protesten geleid. Met name was men geschokt door de lacherige sfeer waarin dit voorbeeld van een doorbraakmethodiek door de professionals aan tafel werd behandeld. Veel commentaar betrof ook het feit dat in de uitzending geheel geen aandacht werd gegeven aan de vraag waarom kinderen tot thuiszitters worden.

De vele negatieve reacties op deze uitzending hebben er uiteindelijk toe geleid dat de NVO de podcast heeft teruggetrokken.

Observatie

Doorbraakmethodieken worden door ouders van “thuiszitters” vaak omschreven als dehumaniserend en gepaard gaand met machtsvertoon. De aanpak van dwang, drang en beter weten is teveel standaard geworden in de jeugdhulp en onderwijs (ketenpartners). Ouders en ook hulpverleners menen dat er pedagogisch tactvollere en meer verantwoorde manieren zijn dan dwang zoals het in de podcast aangehaalde voorbeeld. Elk gedrag van een kind heeft een reden en daaraan moet meer aandacht worden besteed. Dat kan slechts in een vertrouwensrelatie tussen volwassene en kind.

Stop geweld tegen Thuiszitters

PETITIE VAN LEERPLICHT NAAR LEERRECHT

Mede naar aanleiding van de podcast NVO van 12 juni 2020 constateren wij ouders en hulpverleners van kinderen die thuiszitten:

Dat doorbraakmethodieken ernstige schade aan kinderen kunnen aanrichten;

Dat geweld jegens kinderen niet uitsluitend in de jeugdzorg maar ook in het onderwijs toegepast wordt;

Dat conform Artikel 247 BWB 1 de besluitvorming en regievoering altijd bij het bevoegde gezag hoort en niet bij de hulpverlening of het onderwijs;

Dat de Leerplichtwet dwang jegens “thuiszitters” om naar school te moeten schade aan de ontwikkeling van deze kinderen in de hand werkt.

en verzoeken:

Het Ministerie VWS en Ministerie OCW een halt toe te roepen aan doorbraakmethoden zonder dat hiervoor een wettelijke grondslag bestaat;

De subsidie stop te zetten voor instanties die doorbraakmethoden toepassen zonder dat hiervoor een rechtelijke uitspraak bestaat;

Het Ministerie VWS de meldcode tevens te laten gelden voor hulpverleners, zodat ouders ook kunnen melden wanneer door hulpverleners geweld wordt gebruikt, of dat ouders melding kunnen maken van vergaande dreigementen door onderwijsfunctionarissen;

De beslissing tot en de regie over maatregelen ten aanzien van thuiszitters bij de ouders te laten en geen dwang- en drangkaders te gebruiken, tenzij hiertoe door een kinderrechter anders wordt bepaald;

De Tweede Kamer de Leerplichtwet af te schaffen en deze te vervangen door een Leerrecht waardoor ook Thuiszitters via maatwerk en zonder dwang onderwijs kunnen volgen.

https://petities.nl/petitions/stop-geweld-tegen-thuiszitters?locale=de

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *