Ernstige leerproblemen zoals dyscalculie en dysorthografie vallen in de
basisondersteuning. Elke school is verplicht om op basis daarvan een
aanpak te bieden. Dat hoeft niet in de vorm van een opp, maar kan in de
vorm van een handelingsplan.
Waarom dringen we daar op aan? Het gaat niet op lapmiddelen, hoe goed
bedoeld ook. Het gaat om een brede aanpak met doelstellingen, acties en
evaluatiemomenten. Leerlingen kunnen vanuit hun intelligentie en
motivatie de problemen met het leren maskeren. Op het moment dat dat
niet meer gaat, kunnen ze ver terugvallen, waarbij de faalangst weer
enorm toeneemt. Dat levert allemaal schade op, vandaar dat we
vroegtijdig aan de bel trekken. Inspiratie voor het handelingsplan kan
gehaald worden uit bijvoorbeeld het ERWD- of dyslexieprotocol. Deze
protocollen zijn ook specifiek voor leerlingen in het Voortgezet
Onderwijs beschikbaar.

 

In 2019 vroeg ik de Raad van Gouda om mee te gaan denken over het privacy beleid rondom Leerplichtambtenaren. Ik vind dat een leerplichtambtenaar, wanneer hij niet in zijn BOA functie zit en alleen een adviserende rol heeft, de ouders om schriftelijke toestemming moet vragen wanneer hij informatie bij derden op wilt vragen of mee wilt delen.

 

Persoonlijk deel ik dan ook graag even wat informatie hierover.

 

Het is belangrijk om hier onderscheid te maken tussen de rol van leerplichtambtenaar als ambtenaar van de gemeente en als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). Een BOA is een soort politieagent (even denkbeeldig) en valt onder het openbaar ministerie. Gezien de bevoegdheden die voor het opsporingsonderzoek in de strafwetten beschikbaar zijn valt deze groep niet onder de AVG.

 

Cruciaal is dat een BOA alvorens het onderzoek te starten de cautie heeft gegeven. Jullie kennen deze allemaal: u wordt nu als verdachte aangemerkt en u heeft het recht om te zwijgen en alles wat u zegt kan tegen u gebruikt worden. Zonder cautie mag de BOA niets.

 

Zonder die cautie mag een BOA niets en is ook een leerplichtambtenaar gewoon ambtenaar. Bovendien zijn er leerplichtambtenaren die geen BOA zijn en geen bevoegdheden hebben in het kader van de Leerplichtwet.Dit betekendt dat een Leerplichtambtenaar buiten zijn BOA functie niet zo maar zonder toestemming privacy mag delen.En het ouderlijke gezag schriftelijk om toestemming moet vragen.

Kamerbrief over betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering

Ministers De Jonge en Dekker doen voorstellen om de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering beter te ordenen. Dit om de toegankelijkheid en kwaliteit van de jeugdhulp te verbeteren.

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/07/kamerbrief-naar-een-betere-organisatie-van-jeugdhulp-jeugdbescherming-en-jeugdreclassering

Sinds de invoering van de Wet passend onderwijs zijn de leerlingen van speciaal onderwijs (clusters 3 en 4) ook de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband. Daarmee hoopte de overheid een einde te maken aan het beperkte onderwijsaanbod in het speciaal onderwijs. Wij spreken nu dan ook niet meer van clusters maar van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Het is aan de schoolbesturen en het samenwerkingsverband om te bepalen hoe deze extra ondersteuningsbehoefte ingezet gaat worden. Het ondersteuningsplan kan dan ook de basis leggen voor inclusie, voor instandhouding van speciale scholen of voor trajectklassen binnen reguliere scholen, alles is mogelijk.

 

Het onderscheid tussen leerlingen in het speciaal onderwijs en het regulier onderwijs is ook komen te vervallen bij het samenwerkingsverband, met de invoering van het passend onderwijs
Alle leerlingen hebben gelijke rechten en toegang tot alle voorzieningen. Scholen zullen er dan ook voor moeten zorgdragen dat de vavo ook openstaat voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte als dit de beste plek is voor een leerling om zich te ontwikkelen. Ten behoeve van alle scholen in het samenwerkingsverband zullen dan ook afspraken moeten worden gemaakt met de ROC’s over de uitbesteding van het onderwijs ten behoeve van deze leerlingen. Dit is op grond van de Rutteregeling al een wettelijke verplichting voor de VO scholen. Daarnaast kan er ook voor gekozen worden om de vavo aan te bieden als een traject binnen het samenwerkingsverband. In dat geval zou er ook een overeenkomst kunnen worden gesloten door het samenwerkingsverband met de betrokken ROC’s ten behoeve van de scholen in een samenwerkingsverband. Daaraan staat niets in de weg.

 

Het enkele feit dat er in de Wet voortgezet onderwijs een speciale regeling is opgenomen voor de VO scholen betekent niet dat deze optie daarmee niet open staat voor andere scholen. Integendeel. Omdat de mogelijkheid van uitbesteding naar het vavo een verplichting is voor de VO-scholen kun je stellen dat een dergelijke regeling valt onder de zorgplicht van scholen. Dat die regeling alleen is opgenomen in de Wet voortgezet onderwijs betekent niet dat er een verbod zou gelden voor scholen uit andere sectoren. Zo moet je de sectorwetten niet lezen. De enige consequentie is dat de Rutteregeling voor de andere sectoren geen bekostigingsvoorwaarde is. Dat laatste is iets tussen de schoolbesturen en het ministerie en daarmee hebben ouders geen bemoeienis. Ouders mogen er vanuit gaan dat scholen gewoon hun zorgplicht nakomen en daarvan zal in sommige situaties een vavo aanbod deel uitmaken.

 

Wel is belangrijk dat er sprake is van inkoop ten behoeve van een individuele leerling. Doorsluizen van een vast bedrag vanuit de lumpsum naar de vavo mag niet. Dit is overigens ook niet gebruikelijk bij uitbesteding door het VO. Ook daar gelden vaste bedragen per leerling, per vak.

 

In de de uitzending van Monitor (KRO-NCRV) van 19 maart 2017 gebruikt sociaal pedagoog Harry Berndsen die in 8 rapportages van Veilig Thuis 189 pertinente onwaarheden ontdekte aanduiding “keteninfantiliteit” Van veel kanten is aan Harry gevraagd om wat uitgebreider aan te geven wat hij daarmee heeft bedoeld. In de bijgevoegde notitie wordt daarop uitgebreid ingegaan. De notitie is werkelijk de spijker op de welbekende kop slaan. En zeer van belang bij de regio congressen en het landelijk congres waarheidsvinding.

https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/ik-vond-189-onwaarheden-in-8-dossiers-van-ouders-die-beticht-werden-van-kindermishandeling

De onwaarheden in rapportages en niet de valide instrumenten waarmee Veilig Thuis werkt zijn zeer van belang bij de onterechte meldingen die t.a.v. thuiszitters worden gedaan.

 

Gemeente Gouda:https://www.goudawijzer.nl/is/een-vraag-over-2/opvoeding

Gemeente Waddinxveen: https://www.digitale-sociale-kaart.nl/jeugd-en-opvoeding.html

Gemeente Krimpenerwaard:https://www.socialekaartkrimpenerwaard.nl/overzicht-organisaties-professionals/#!ed_specialties=45

Gemeente Bodegraven:https://www.socialekaartkrimpenerwaard.nl/overzicht-organisaties-professionals/#!ed_specialties=45

Gemeente Reeuwijk:https://www.digitale-sociale-kaart.nl/reeuwijk

 

 

College Burgemeester en Wethouders
Gemeente Gouda
Postbus 1086
2800 BB Gouda                                                                                                           Datum

 

Geacht College,

Hierbij doe ik op basis van art. 4.1 Awb een aanvraag Jeugdhulp t.b.v. Naam invullen

Het betreft Ambulante specialistische behandeling en begeleiding (individuele begeleiding) 15uur per week .

Ook taxivervoerskosten 3 x heenreis, 3 x terugreis naar Instelling gedurende de dagen dat naam invullen het Instelling bezoekt.

In de bijlage is een duidelijk overzicht te vinden van de zorgbehoefte van Naam

Ik verzoek u binnen de wettelijke termijnen het benodigde onderzoek uit te voeren en een besluit te nemen. Daarbij verzoek ik u met klem om een indicatiebesluit te nemen voor de periode bv 6mnd

 

Hoogachtend :

Naam moeder van de jeugdige:

Datum;……………….

Handtekening………………

 

Naam vader van de jeugdige:

Datum:…………………….

Handtekening:………….

 

Naam jeugdige:

Datum:…………………

Handtekening:…………….